FMF's vedtægter

VEDTÆGTER for FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN

§ 1.

Navn: Foreningens navn er Forsikringsmæglerforeningen.

§ 2.

Formål: Foreningens formål er at varetage forsikringsmæglernes branchemæssige interesser såvel udadtil som indadtil, herunder ved:

  1. at fremme og værne om forsikringsmæglernes professionelle standard,
  2. at søge tilslutning til og opretholde medlemskab af Bureau International des Producteurs d’Assurances & de Reassurances (BIPAR) og i videst muligt omfang indføre bestemmelser vedtaget af denne organisation.
  3. at arbejde for en samling af alle af Finanstilsynet registrerede forsikringsmæglere
  4. at repræsentere forsikringsmæglerne over for forsikringsselskaber og deres organisationer i spørgsmål af generel branchemæssig betydning,
  5. at repræsentere forsikringsmæglerne over for offentlige myndigheder og massemedier i ethvert forhold af fælles interesse eller betydning for standen,
  6. at repræsentere forsikringsmæglerne over for udenlandske og internationale organisationer inden for forsikringsbranchen.
  7. at arbejde for en fortsat udvikling af den særlige uddannelse for forsikringsmæglere

§ 3.

Hjemsted: Foreningens hjemsted er København

§ 4. 

A: Som medlem kan optages enhver uafhængig forsikringsformidler jf. § 16 i lov om forsikringsformidling, såvel personligt drevne virksomheder som virksomheder der drives i selskabsform, som har fået tilladelse af Finanstilsynet til at udøve forsikringsdistribution i henhold til lov om forsikringsformidling.

B: Hvis der mellem flere forsikringsmæglervirksomheder består en indbyrdes tilknytning i form af et helt eller delvist sammenfald af ejerkredsen, navn eller driftsresultat, eller hvis virksomhederne udadtil optræder som samarbejdende på en sådan måde, at det giver omverdenen indtryk af hel eller delvis identitet, kan bestyrelsen fastlægge de nærmere betingelser for medlemskab.

C: Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at en person, der har ydet en særlig indsats for Foreningen, udnævnes til æresmedlem. Et æresmedlem har ret til at deltage i ethvert af Foreningen afholdt arrangement, herunder generalforsamlinger, hvor æresmedlemmet har taleret men ikke stemmeret.

§ 5.

Optagelsesprocedure:

A: Ansøgning om optagelse sker på det af foreningen udarbejdede ansøgningsskema, som sendes i udfyldt stand til sekretariatet. Ansøgningen sendes straks pr. e-mail videre til samtlige bestyrelsesmedlemmer, som hver især har 2 uger fra datoen for sekretariatets modtagelse til, overfor sekretariatet, at gøre indsigelser mod optagelsen. Hvis der er indsigelser behandles ansøgningen på det førstkommende bestyrelsesmøde eller et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor beslutningen om optagelse træffes ved almindelig flertalsafgørelse.

B: Ansøgning om optagelse kan afslås, hvis ansøger har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at ansøger ikke vil udøve forsikringsdistribution og genforsikringsdistribution på forsvarlig måde.

§ 6.

Dispensation:

A: Foreningens bestyrelse kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra optagelsesreglerne i § 4 og kun såfremt beslutningen er enstemmig. Er dette ikke tilfældet, men der dog er flertal i bestyrelsen for meddelelse af dispensation, er bestyrelsen, efter begæring af ansøgeren, pligtig at forelægge spørgsmålet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor dispensationen kan gennemføres med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

B: Såfremt dispensationen gives, optages ansøgeren som medlem med fulde rettigheder og pligter.

 

MEDLEMMERNES PLIGTER

§ 7.

Professionel ansvarsforsikring: Ethvert medlem er forpligtet til at etablere og opretholde en ansvarsforsikring til dækning af det erstatningsansvar, medlemmet som forsikringsmægler måtte ifalde for formuetab, påført tredjemand ved uagtsom handling eller undladelse, der skyldes forsikringsmægleren selv eller personer, han er ansvarlig for. Forsikringen skal til enhver tid mindst opfylde de krav, der er fastsat i henhold til lovgivningen.

§ 8.

Bogføring: Ethvert medlem er forpligtet til at følge de bestemmelser, der fremgår af Bogføringsloven (lov nr. 178 af 5/6 -1959 med senere ændringer.

§ 9.

Revision: Ethvert medlem er forpligtet til at lade forsikringsmæglervirksomhedens årsregnskab revidere af en registreret eller statsautoriseret revisor. Såfremt der er særlig anledning dertil, er bestyrelsen berettiget til at forlange regnskabet indsendt til sekretariatet.

§ 10.

Tredjemands midler: Ethvert medlem er forpligtet til at holde midler, som tilhører tredjemand, adskilt fra forsikringsmæglervirksomhedens egne midler, uanset om der foreligger friholdelsesattest eller ej. Til det formål er ethvert medlem forpligtet til at oprette en særskilt konto i bank eller sparekasse i overensstemmelse med lovgivningens til enhver tid gældende regler herom. I øvrigt er bestyrelsen for foreningen bemyndiget til at udfærdige nærmere regler om medlemmernes forpligtelser vedrørende midler tilhørende tredjemand.

§ 11.

ETISKE RETNINGSLINJER:

A. Hvis bestyrelsen finder anledning dertil, kan den ved enstemmighed fastlægge professionelle standarder og regelsæt, som er umiddelbart gældende for medlemmer, når de er bragt til disses kundskab. Ethvert medlem kan dog inden 1 måned efter at være gjort bekendt med bestyrelsens beslutning ved anbefalet brev til foreningen begære beslutningen forelagt for en generalforsamling. Det pågældende medlem er i så fald ikke bundet af beslutningen, med mindre denne bekræftes på generalforsamlingen med samme majoritet som til en vedtægtsændring i henhold til § 27.

B. Med det formål at sikre overholdelse af de til enhver tid gældende etiske retningslinjer og andre regelsæt, som efter deres indhold eller deres natur skal efterleves af foreningens medlemmer, nedsætter foreningen et etisk udvalg, bestående af fem medlemmer. Et medlem, der skal være bestyrelsesmedlem, vælges af bestyrelsen, mens de øvrige fire medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Overtræder et medlem sine forpligtelser i henhold til gældende regler, kan etisk udvalg beslutte sanktioner, der enten kan bestå i påtale, advarsel eller i grovere tilfælde af bøde. Ved særligt grove overtrædelser kan udvalget indstille til bestyrelsen, at medlemmet ekskluderes af foreningen, jf. § 14. Har udvalget besluttet sanktion i form af bøde, kan medlemmet kræve afgørelsen behandlet på en generalforsamling – efter bestyrelsens bestemmelse enten på en ekstraordinær generalforsamling eller på den næste ordinære generalforsamling. Medlemmerne der vælges af generalforsamlingen, skal repræsentere h.h.v. liv- og skade med en ligelig fordeling, således at der er to repræsentanter for hvert område.

C. Bestyrelsen kan på foreningens vegne udøve en responderende virksomhed og således på forespørgsel fra forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, advokater eller andre med en loyal interesse deri, besvare spørgsmål om forhold inden for forsikringsbranchen

§ 12.

Kontrol med betingelser for medlemskab: Foreningens bestyrelse har til enhver tid ret til at kontrollere og kræve dokumentation for, at betingelserne for medlemskab, jf. § 4, er opfyldt. Ethvert medlem er forpligtet til over for bestyrelsen at producere de dokumenter og oplysninger, som bestyrelsen skønner nødvendige for at kunne påse, at betingelserne er opfyldt. Foreningens bestyrelse har til enhver tid ret til at kontrollere og kræve dokumentation for, at medlemmerne overholder de forpligtelser, der er anført ovenfor under paragrafferne 7 – 11.

§ 13.

Ophør af medlemskab: Dersom betingelserne efter bestyrelsens skøn ikke er opfyldt, opfordres medlemmet til at opfylde den eller de manglende betingelser inden for en af bestyrelsen fastsat frist på ikke under en måned, dog for så vidt angår pligten til at opretholde professionel ansvarsforsikring i henhold til § 7, og for så vidt angår pligten til at afgive erklæring om tredjemands midler i henhold til § 10, på ikke under 14 dage. Oversiddes fristen, anses den pågældendes medlemskab for ophørt pr. datoen for fristens udløb.

§ 14.

Eksklusion: Dersom et medlem i øvrigt har udvist adfærd, der skrider imod god skik for forsikringsmæglere, kan medlemmet af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen. Såvel i dette tilfælde som ved tvungent ophør af medlemskabet i henhold til §§ 12 og 13 kan medlemmet ved begæring, der skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage fra modtagelsen af bestyrelsens beslutning, kræve beslutningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemskabet anses for ophørt fra det tidspunkt, bestyrelsen har besluttet, medmindre denne beslutning ikke bliver godkendt på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Godkendes beslutningen ikke, fortsætter medlemskabet med tilbagevirkende kraft.

§ 15.

Restance: Dersom et medlem er i restance med betaling af kontingent, opfordres medlemmet af bestyrelsen inden for en af bestyrelsen fastsat frist på ikke under 1 måned til at berigtige restancen. Dersom restancen ikke er berigtiget inden for den angivne frist, anses den pågældende medlemskab for ophørt pr. datoen for fristens udløb.

§ 16.

Udmeldelse: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.

§ 17.

Medlemmernes rettigheder: Ethvert medlem har ret til på tryksager, ved skiltning eller ved anden reklame at anføre betegnelsen: ”Forsikringsmægler, medlem af Forsikringsmæglerforeningen” eller forkortelsen heraf ”FMF”.

§ 18.

Foreningen er pligtig at bistå ethvert medlem i spørgsmål, der har almen branchemæssig interesse.

§ 19.

Regnskabsår, Kontingent: Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling for en regnskabsperiode ad gangen. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for betaling af kontingentet. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at fastsætte et gebyr for optagelse af virksomhedsmedlemmer.

§ 20.

Generalforsamling: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemsvirksomheder kan deltage på generalforsamlingen med op til 3 repræsentanter fra virksomhedens ledelse. Ordinær generalforsamling, der af bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel, afholdes hvert år i perioden 1. april til 15. juni. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Formanden aflægger årsberetning 3) Direktøren aflægger det reviderede årsregnskab. 4) Indkomne forslag 5) Valg af formand 6) Valg af bestyrelse 7) Valg af suppleanter for bestyrelsen 8) Valg af etisk udvalg, jfr. § 11 pkt. B. 9) Valg af revisorer 10) Fastlæggelse af kontingent 11) Eventuelt. Spørgsmål, som måtte ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Alle sådanne spørgsmål skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 21.

Ekstraordinær generalforsamling: Bortset fra den ordinære generalforsamling kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, den finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal dog indkaldes inden 6 uger, når mindst 1/5 af virksomhedsmedlemmerne skriftligt fremsætter anmodning med angivelse af dagsorden.

§ 22.

Afstemning: På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Et medlems stemmeret er betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Afstemninger sker skriftligt, dersom et flertal af de stemmeberettigede ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer bortset fra de tilfælde, der er beskrevet i §§ 6, 14 og 27

§ 23.

Bestyrelsen: Stk. 1

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formanden og op til 9 andre medlemmer. Valgbare er personer, der indgår i ledelsen i en medlemsvirksomhed. Stk. 2

Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand. Stk. 3

Formanden vælges for en 3-årig periode, mens andre bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted ved udløbet af en valgperiode. Stk. 4

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde, hvor en sådan ikke kan opnås, er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 5

Over bestyrelsesmøder føres en forhandlingsprotokol, der mindst udviser, hvem der er til stede og hvilke beslutninger, der blev truffet. Stk. 6 Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede, dog kan bestyrelsen fastsætte diæter og rejseomkostninger for medlemmerne, hvor sådanne er påkrævede for den omhandlede mødeaktivitet. Stk. 7 Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, af formanden i forening med direktøren, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren.

§ 24.

Suppleanter: Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen 2 suppleanter for bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne vælges således, at 1 suppleant kan deltage i foreningens arbejde vedrørende skadeforsikring og 1 suppleant i liv- og pensionsforsikring. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem har forfald af længere varighed. Når vedkommende bestyrelsesmedlem ikke længere har forfald, udtræder suppleanten af bestyrelsen. Bestyrelsen afgør ud fra de i afsnit 1, 2. punktum, nævnte kriterier, hvilken suppleant, der skal indtræde i bestyrelsen, og hvornår dette skal finde sted.

§ 25.

Direktion: Til foreningens drift opretholder bestyrelsen et sekretariat. Til ledelse af sekretariatet ansætter bestyrelsen en direktør, der er ansvarlig for foreningens administration samt for løbende servicering af medlemskredsen og andre interessenter.

§ 26.

Regnskaber: Foreningens regnskaber revideres af en på den årlige generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 

§ 27.

Vedtægtsændringer:

Beslutninger om ændringer i vedtægterne kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen. Dog kræves til beslutning om opløsning af foreningen, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenterede på generalforsamlingen, og at beslutning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret det nødvendige antal medlemmer, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen uden hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Den generalforsamling, der måtte beslutte at opløse foreningen, træffer samtidig bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Som ændret på den ordinære generalforsamling den 3. maj 2024.

 

Information fra foreningen

I dag straffes den enkelte, hvis man vælger at genindtræde på arbejdsmarkedet efter man har igangsat sin ratepension. Denne model begrænser mulighederne for en fleksibel tilbagetrækning, og begrænser incitamentet til at genindt...

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Danica Ejendomme lancerer et nyt initiativ for at forbedre biodiversiteten i byerne. Initiativet vil omfatte naturforbedrende tiltag på mellem tre og fem ejendomme årligt, med målet om at alle arealer opfylder kravene til at være "naturpositive" inden 2030...
Kilde: Finanswatch.dk
Den finske forsikringskoncern Sampo har budt på hele Topdanmark, og planlægger at integrere det i deres eksisterende forsikringsselskab If. Topdanmarks medarbejdere vil dog udgøre kernen i den sammenlagte koncerns danske aktiviteter...
Kilde: Finanswatch.dk