De etiske regler for Forsikringsmæglerforeningen (FMF) fremgår nedenfor. Reglerne er vedtaget af FMF's bestyrelse den 17. april 2015.

Etiske regler for Forsikringsmæglerforeningen (FMF):
Som supplement til de regler, som til enhver tid måtte gælde efter Lov om forsikringsformidling og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser skal følgende etiske regler iagttages og overholdes af medlemmer af Forsikringsmæglerforeningen (i det følgende FMF).

Formålet med FMF’s etiske regler er dels at sikre, at der ikke under nogen forhold kan sættes spørgsmålstegn ved en forsikringsmæglers uvildighed og dels på væsentlige områder at anvise god forsikringsmæglerskik i forhold til adfærd over for kunder og andre og derved bidrage til, at forsikringsmægleren udfører sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til kundens tarv tilsiger.

Personer, der er ansat i forsikringsmæglervirksomheder, men ikke har opnået Finanstilsynets godkendelse, må ikke udgive sig for at være forsikringsmæglere.

§ 1. Uvildighed
Under udøvelse af forsikringsmæglervirksomhed skal en forsikringsmægler altid bevare fuldstændig uafhængighed af forsikringsselskaber eller andre.

Forsikringsmægleren har alene til opgave at varetage kundens interesser og skal i enhver henseende tage udgangspunkt i at løse kundens problemer gennem objektiv rådgivning og vejledning og uden skelen til egne interesser.

For at der ikke skal opstå tvivl om forsikringsmæglerens uvildighed og dermed mistanke om interessekonflikt må forsikringsmægleren ikke modtage gaver, rejser eller lignende, hvis det kan have karakter af ekstrabetaling fra noget forsikringsselskab eller andre leverandører.

Forsikringsmægleren må heller ikke acceptere anden ekstra betaling, som kan give anledning til interessekonflikter.

§ 2. Fuldmagt og Samarbejdsaftale
I overensstemmelse med Lov om forsikringsformidling skal de nærmere regler for et samarbejde mellem kunde og mægler fremgå af en skriftlig samarbejdsaftale underskrevet af begge parter.

Forsikringsmægleren kan ikke repræsentere kunden, medmindre han har modtaget skriftlig fuldmagt underskrevet af kunden. Forsikringsmæglerens beføjelser, herunder om han kan opkræve og modtage præmiebetaling, skal fremgå af fuldmagten.

Undersøgelsesfuldmagter kan højst være gældende for 1 år og kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden.

Inden for de forsikringsområder, forsikringsmægleren har sit virke, skal han som minimum tilbyde kunden en samarbejdsaftale baseret på den af FMF udarbejdede standardaftale.

Er kunden en erhvervsvirksomhed, organisation eller lign., kan såvel kunden som forsikringsmægleren opsige samarbejdsaftalen med højst 3 måneders varsel til udløb pr. den 1. i en måned. Ved kundens opsigelse er forsikringsmægleren ikke forpligtet til at tilbagebetale en forholdsmæssig andel af et allerede opkrævet eller betalt honorar.*

Er der med en erhvervsvirksomhed indgået en flerårig samarbejdsaftale, bør det af aftalen fremgå, at forsikringsmægleren med 3 måneders varsel vil acceptere ophør på et tidligere tidspunkt end aftalt, mod at kunden yder forsikringsmægleren en økonomisk kompensation. En sådan kompensation kan fx stå i forhold til uforholdsmæssigt store etableringsomkostninger, aftalt rabat for den flerårige aftale eller andre særlige omstændigheder, der knytter sig til ordningen. Kompensation ved opsigelse i hvert enkelt år i den flerårige periode skal angives i samarbejdsaftalen.*

*Reglerne i de to foranstående afsnit gælder for samarbejdsaftaler, der er indgået efter den 15. april 2014 samt for ældre samarbejdsaftaler, der efterfølgende er ændret i overensstemmelse hermed.

Er samarbejdsaftalen omfattet af forbrugeraftaleloven, gælder reglerne i lovens § 28. Heraf følger, at forbrugeren med enkelte undtagelser kan opsige samarbejdet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. (Undtagelserne i forbrugeraftalelovens §28, stk. 2 og 4 kan ses ved at trykke her).


§ 3. Professionelle leveregler
Oplysninger, som stilles til forsikringsmæglerens rådighed, må kun anvendes i den forbindelse, i hvilken de er stillet til rådighed og skal betragtes som fortrolige. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Diskretion er derfor en grundlæggende juridisk og etisk pligt og ret for forsikringsmægleren.

Såfremt en forsikringsmægler i forbindelse med et kundeforhold får begrundet mistanke om, at kundens formål er at misbruge forsikringsmæglerens rådgivning til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, herunder ”hvidvaskning” af penge, må forsikringsmægleren iagttage de herfor gældende regler om indberetning m.v.

En forsikringsmægler skal varetage kundens interesser grundigt, samvittighedsfuldt og med fornøden hurtighed. Forsikringsmægleren skal i rimeligt omfang holde kunden orienteret om sagernes forløb.

En forsikringsmægler må ikke påtage sig en opgave, til hvis udførelse han savner fornøden kompetence, ligesom en forsikringsmægler i sin rådgivning ikke må forlade sig på assistance fra et eller flere forsikringsselskaber.

En forsikringsmægler må ikke frasige sig udførelsen af en opgave på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden forsikringsmæssig rådgivningsbistand.

En forsikringsmægler må ikke bistå en kunde i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår, medmindre kunden er informeret herom og skriftlig har erklæret sig indforstået hermed.

Interessekonflikt kan fx opstå i følgende situationer:

  • Når en forsikringsmægler bistår to forskellige kunder i samme sag, hvis kunderne har modstridende interesser.
  • Når en forsikringsmægler bistår kunder i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som forsikringsmægleren har modtaget i en af sagerne, kan benyttes i en anden af sagerne.
  • Når forsikringsmægleren gennem familiemæssige eller andre tætte forbindelser er knyttet til en, der i sagen har modstridende interesser med kunden.
  • Når forsikringsmægleren har en direkte eller indirekte ikke ubetydelig økonomisk eller erhvervsmæssig forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med kunden.
  • Når forsikringsmægleren har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til kunden, at der derved opstår risiko for, at forsikringsmægleren ikke kan give kunden rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser.
  • Når en forsikringsmægler indgår aftale med kunder om en vederlæggelse, der alene er baseret på opnåelse af præmiebesparelse eller på anden måde vil kunne påvirke forsikringsmæglerens uafhængighed og personlige integritet under udførelsen af hvervet.

En forsikringsmægler må ikke konkret udnytte en kundes forsikringsforhold til hos et eller flere forsikringsselskaber at opnå fordele for en anden kunde.

En forsikringsmægler skal i øvrigt under udførelsen af sine pligter for kunden udvise den nødvendige respekt over for andre personer og selskaber, som forsikringsmægleren på kundens vegne har kontakt med.

§ 4. Professionel ansvarsforsikring
Forsikringsmægleren har pligt til at tegne og opretholde en ansvarsforsikring i overensstemmelse med Lov om forsikringsformidling, dog minimum i overensstemmelse med foreningens kollektive ordning.

§ 5. Klientmidler
Klientmidler i forsikringsmæglerens varetægt skal behandles i overensstemmelse med følgende regler:
I de tilfælde, hvor forsikringsmægleren opkræver præmie på vegne af forsikringsselskabet, skal oplysning om den af forsikringsselskabet udstedte frigørelseserklæring gives til kunden på forlangende.

I de tilfælde, hvor forsikringsmægleren ønsker at opkræve præmie hos kunden, og der ikke af forsikringsselskabet er udstedt frigørelseserklæring, må opkrævning kun ske efter skriftlig aftale mellem forsikringsmægleren og kunden. I den skriftlige aftale skal kunden gøres bekendt med konsekvenserne af betaling til mægleren, når der ikke foreligger frigørelseserklæring.

For betroede midler, for hvilke der ikke foreligger frigørelseserklæring, jf. forrige afsnit, har forsikringsmægleren pligt til vedvarende at opretholde en garanti fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut med en minimums dækningssum svarende til det til enhver tid gældende krav efter Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. Der må ikke opkræves højere beløb end garantien dækker.

Alle midler, tilhørende tredjemand, skal indsættes på en klientkonto i et pengeinstitut. Beløb, der er dækket af en frigørelseserklæring, skal indsættes på en anden klientkonto end den klientkonto, der anvendes til andre betroede midler.

§ 6. Agenturvirksomhed
Når en forsikringsmæglervirksomhed er ejer eller medejer af en agenturvirksomhed eller på anden måde koncernforbundet dermed gælder følgende med henblik på at sikre kunderne uvildighed og optimal sikkerhed i relation til mulige interessekonflikter mv.:

  • Placerer forsikringsmægleren kundens forsikringskontrakt via et nærtstående agenturselskab, jf. ovenfor, må forsikringsmægleren være forberedt på at opfylde ekstraordinære dokumentationskrav, således at det klart og utvetydigt kan godtgøres, at kundens interesser er varetaget på et uvildigt grundlag og uden skelen til egne interesser.
  • Forsikringsmægleren skal have kundens skriftlige accept af, at placeringen sker via et nærtstående agenturselskab, og kunden skal orienteres skriftligt om den ansvarsmæssige opdeling af arbejdsopgaver mellem forsikringsmægler og agenturselskab.
  • Forsikringsmægleren er forpligtet til at sikre ligebehandling af de bydende selskaber og agenturvirksomheden og skal være i stand til at fremlægge skriftlig dokumentation herfor.

Forsikringsmægleren er forpligtet til at påse, at agenturselskabet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige og andre forpligtelser som gælder for denne virksomhedstype.

§ 7. Sanktioner ved overtrædelser
Ved overtrædelse af de etiske regler kan FMF ved Etisk udvalg tildele den pågældende forsikringsmægler en advarsel og i grovere tilfælde en bøde på op til DKK 75.000.

Vælger Etisk udvalg at tildele den pågældende forsikringsmægler en bøde skal der ved fastsættelse af bødens størrelse tages hensyn til overtrædelsens beskaffenhed og grovhed, forsikringsmæglervirksomhedens omsætning og indtjening og overtrædelsens konsekvenser for for-urettede.

I særligt grove tilfælde kan bestyrelsen i FMF efter indstilling fra Etisk udvalg beslutte at ekskludere vedkommende medlem.

Skønner Etisk udvalg at der samtidig er tale om en overtrædelse af Lov om forsikringsformid-ling, herunder Bekendtgørelse om god skik for Forsikringsmæglervirksomheder kan udvalget henlede Finanstilsynets opmærksomhed herpå.


§ 8. Bestemmelser om etisk udvalg
Alle medlemmer af FMF samt øvrige parter – kunder, forsikringsselskaber eller andre mæglere – kan indbringe sager for Etisk udvalg. Indbringelse af sager skal ske skriftligt og være begrundet gennem en fyldestgørende beskrivelse af den påståede overtrædelse.

Etisk udvalg mødes en gang i kvartalet, såfremt der foreligger sager til behandling. Begrundet afgørelse på indbragte klager fremsendes til den klagende part inden 14 dage efter afholdelse af ordinært møde.

Etisk udvalg kan tildele advarsler og bøder samt afgive indstilling om eksklusion af et medlem til bestyrelsen for Forsikringsmæglerforeningen i overensstemmelse med § 7.

Klager over afgørelser truffet af Etisk udvalg kan fremsendes til FMF’s sekretariat.

Etisk udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem skal være bestyrelsesmedlem og vælges af bestyrelsen, mens de to øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.

Information fra foreningen

Regeringen kom den 29. august 2017 med sit forslag til, hvordan man løser to meget afgørende problemer. Læs FMF's kommentar til dette her

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil undersøge de alliancer, som kritiseres for at svække indholdet og kvaliteten af tilstandsrapporter. Det er især boligadvokaternes formand, Jan Schøtt-Pedersen, og Forbrugerrådet Tænk, der har ført an i kritikken, som...
Kilde: Politiken