Gældende etiske regler - trådte i kraft 1. juli 2020.

De etiske regler for Forsikringsmæglerforeningen (FMF) fremgår nedenfor.

Formålet med FMF’s etiske regler er dels at sikre, at der ikke under nogen forhold kan sættes spørgsmålstegn ved et medlems uvildighed og dels på væsentlige områder at anvise god skik i forhold til adfærd over for kunder, branche kollegaer og andre og derved bidrage til, at forsikringsmægleren udfører sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til kundens tarv tilsiger.

Som supplement til de regler, som til enhver tid måtte følge af lov om forsikringsformidling og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser, samt praksis på området, skal følgende etiske regler iagttages og overholdes af medlemmer af Forsikringsmæglerforeningen (i det følgende FMF).

 1. Uvildighed

Under udøvelse af forsikringsmæglervirksomhed/forsikringsdistribution skal medlemmer af FMF altid bevare fuldstændig uafhængighed af forsikringsselskaber eller andre.

Et medlem har alene til opgave at varetage kundens interesser og skal i enhver henseende tage udgangspunkt i at løse kundens problemer gennem objektiv rådgivning og vejledning og uden skelen til egne interesser.

For at der ikke skal opstå tvivl om et medlems uvildighed, og dermed mistanke om interessekonflikt, må medlemmer ikke modtage gaver, rejser og anden form for betaling, hvis det kan have karakter af ekstrabetaling fra noget forsikringsselskab eller anden form for betaling fra noget forsikringsselskab eller andre leverandører. Der kan ved særlige anledninger, som fx jubilæum, til- og fratrædelse eller rund fødselsdag, modtages lejlighedsgaver. Værdien af den modtagne lejlighedsgave må ikke overstige det efter forholdene naturlige niveau.

Ovenstående bestemmelse er dog ikke til hinder for, at et forsikringsselskab kan være kunde hos et medlem og yde sædvanlig betaling herfor. Sådan betaling må dog ikke kunne sammenblandes med interesser for mæglerens andre kunder.

 1. Fuldmagt og Samarbejdsaftale/eller tilsvarende.

I overensstemmelse med bekendtgørelsen om god skik for forsikringsdistributører skal de nærmere regler for et samarbejde mellem en kunde og mægler fremgå af en skriftlig samarbejdsaftale eller tilsvarende.

Et medlem kan ikke repræsentere kunden, medmindre medlemmet har modtaget skriftlig fuldmagt underskrevet af kunden. Medlemmets beføjelser, herunder om der kan opkræves og modtages vederlag, skal fremgå af fuldmagten.

Undersøgelsesfuldmagter kan højst være gældende for 1 år og kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden.

Inden for de forsikringsområder, medlemmet har sit virke, skal medlemmet således som minimum tilbyde kunden en samarbejdsaftale eller tilsvarende.

Det er til enhver tid kunden og medlemmet, der fastlægger de nærmere vilkår for samarbejdet.

Anbefalinger til samarbejdsaftalen*:

 • Hvis kunden er en erhvervsvirksomhed, organisation eller lign. bør såvel kunden som medlemmet kunne opsige samarbejdet med 3 måneders varsel forud for en nærmere aftalt fornyelsesdato, årsdato, udgangen af en måned eller anden periode der ikke bør være længere end et år.
 • Såfremt medlemmet betinger sig betaling for perioden udover opsigelsesvarslet på 3 måneder, bør dette fremgå af aftalen.
 • Er der med en erhvervsvirksomhed indgået en flerårig aftale, bør det ligeledes af aftalen fremgå, at medlemmet med 3 måneders varsel vil acceptere ophør på et tidligere tidspunkt end aftalt, mod at kunden yder medlemmet en økonomisk kompensation. En sådan kompensation kan fx stå i forhold til uforholdsmæssigt store etableringsomkostninger, aftalt rabat for den flerårige aftale eller andre særlige omstændigheder, der knytter sig til ordningen. Kompensation ved opsigelse bør angives i samarbejdsaftalen.

* Anbefalingerne i det forestående afsnit gælder for samarbejdsaftaler, der er indgået efter den 30.juni 2020 samt for ældre samarbejdsaftaler, der efterfølgende er ændret i overensstemmelse hermed.

Er aftalen omfattet af forbrugeraftaleloven, gælder reglerne i lovens § 28. Heraf følger, at forbrugeren med enkelte undtagelser kan opsige samarbejdet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. (Undtagelserne i forbrugeraftalelovens §28, stk. 2 og 4 kan ses ved at trykke her).

 1. Professionelle leveregler

Et medlem af FMF skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, praksis og gældende faglige standarder, herunder krav om etisk adfærd og god skik, der foruden det grundlæggende princip om uvildighed blandt andet omfatter principper om:

 • Fortrolighed
 • Integritet og troværdighed
 • Objektivitet
 • Professionel kompetence
 • Professionel adfærd
 • Almindelig god forsikringsmæglerskik

Oplysninger, som stilles til medlemmets rådighed, skal betragtes som fortrolige, og må kun anvendes i den forbindelse, i hvilken de er stillet til rådighed. Der skal sikres en høj grad af tillid til, at medlemmet ikke misbruger eller videregiver fortrolige oplysninger til uvedkommende. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Diskretion er derfor en grundlæggende juridisk og etisk pligt og ret for medlemmet.

Et medlem skal være redelig, ærlig og objektiv i alle forretningsmæssige sammenhænge. Medlemmet skal undgå forretningsmæssige relationer, der med rette kan opfattes som en trussel mod medlemmets objektivitet og uvildighed.

Såfremt et medlem i forbindelse med et kundeforhold får begrundet mistanke om, at kundens formål er at misbruge forsikringsmæglerens rådgivning til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, herunder "hvidvaskning" af penge, må medlemmet iagttage de herfor gældende regler om indberetning m.v.

Et medlem skal varetage kundens interesser grundigt, samvittighedsfuldt og med fornøden hurtighed. Medlemmet skal i rimeligt omfang holde kunden orienteret om sagernes forløb.

Et medlem må ikke påtage sig en opgave, til hvis udførelse han savner fornøden kompetence, ligesom et medlem i sin rådgivning ikke må forlade sig på assistance fra et eller flere forsikringsselskaber.

Medlemmet må ikke frasige sig udførelsen af en opgave på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden forsikringsmæssig rådgivningsbistand.

Et medlem skal under udførelsen af sine pligter for kunden udvise den nødvendige respekt over for andre personer og selskaber, som medlemmet på kundens vegne har kontakt med særligt i forbindelse med et mæglerskifte skal afgivende medlemmet sikre, at kundens interesser varetages bedst muligt, herunder ved at stille nødvendige oplysninger og dokumenter til rådighed for overtagende mægler - dog under hensyntagen til, at dokumenter dels kan være undtaget for denne pligt, hvis afgivende forsikringsmægler har eneret til dokumenter, eller hvis afgivende forsikringsmægler er underlagt andre fortrolighedsforpligtelser – herunder via lovgivningen f.eks. persondataforordningen m.m.. Afgivende og overtagende forsikringsmægler skal varetage mæglerskiftet professionelt.

Medlemmet må ikke bistå en kunde i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår, medmindre kunden er informeret herom og skriftlig har erklæret sig indforstået hermed.

Interessekonflikt kan fx opstå i følgende situationer:

 • Når medlemmet bistår to forskellige kunder i samme sag, hvis kunderne har modstridende interesser.
 • Når medlemmet bistår kunder i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som medlemmet har modtaget i en af sagerne, kan benyttes i en anden af sagerne.
 • Når medlemmet gennem familiemæssige eller andre tætte forbindelser er knyttet til en, der i sagen har modstridende interesser med kunden.
 • Når medlemmet har en direkte eller indirekte ikke ubetydelig økonomisk eller erhvervsmæssig forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med kunden.
 • Når medlemmet har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til kunden, at der derved opstår risiko for, at medlemmet ikke kan give kunden rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser.
 • Når medlemmet indgår aftale med kunder om en vederlæggelse, der alene er baseret på opnåelse af præmiebesparelse eller på anden måde vil kunne påvirke medlemmets uafhængighed og personlige integritet under udførelsen af hvervet.

I tillæg til bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører gælder tillige følgende principper:

 • Medlemmet skal i sin personlige og forretningsmæssige adfærd undgå forhold, der kan medvirke til at nedsætte forsikringsmæglerens eget eller standens omdømme, og optræde ordentligt og respektfuldt over for kunder, forsikringsselskaber, andre leverandører og andre forsikringsmæglere.
 • Et medlem må ikke konkret udnytte en kundes forsikringsforhold til hos et eller flere forsikringsselskaber at opnå fordele for en anden kunde.
 • Et medlem skal overfor kunderne sikre fuld gennemsigtighed i forbindelse med det aftalte honorar.
 • Et medlem, der modtager påbud fra Finanstilsynet skal uden ugrundet ophold informere FMF herom.
 • Et medlem, der er blevet erklæret konkurs, er ikke længere medlem af FMF.
 1. Professionel ansvarsforsikring

Medlemmerne har pligt til at tegne og opretholde en professionel ansvarsforsikring i overensstemmelse med lov om forsikringsformidling og bekendtgørelse om forsikringsformidlere- genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler, dog minimum i overensstemmelse med foreningens kollektive ordning.

 1. Klientmidler

Klientmidler i medlemmets varetægt skal behandles i overensstemmelse med bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler.

 1. Sanktioner ved overtrædelser

Overtræder et medlem sine forpligtelser i henhold til de til enhver tid gældende regler, kan Etisk udvalg, jf. FMF’s vedtægter § 11 B. og nedenstående § 7, beslutte sanktioner overfor medlemmet, der enten kan bestå i påtale, advarsel eller i grovere tilfælde en bøde på op til DKK 75.000.

Vælger Etisk udvalg at tildele den pågældende en bøde skal der ved fastsættelse af bødens størrelse tages hensyn til overtrædelsens beskaffenhed og grovhed, medlemmets omsætning og indtjening og overtrædelsens konsekvenser for forurettede.

Ved særligt grove overtrædelser kan bestyrelsen efter indstilling fra Etisk udvalg beslutte at ekskludere et medlem, jf. FMF’s vedtægter § 11B. og § 14.

Skønner Etisk udvalg at der samtidig er tale om en overtrædelse af lov om forsikringsformidling, herunder bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører kan udvalget henlede Finanstilsynets opmærksomhed herpå.

 1. Bestemmelser om etisk udvalg

Alle medlemmer af FMF samt øvrige parter – kunder, forsikringsselskaber eller andre mæglere – kan indbringe sager for Etisk udvalg. Indbringelse af sager skal ske skriftligt og være begrundet gennem en fyldestgørende beskrivelse af den påståede overtrædelse. Etisk udvalg kan fastsætte et evt. honorar for sagsgennemgangen. Honoraret tilfalder foreningen.

Etisk udvalg mødes en gang i kvartalet, såfremt der foreligger sager til behandling. Begrundet afgørelse på indbragte klager fremsendes til den klagende part inden 14 dage efter afholdelse af ordinært møde.

Klager over afgørelser truffet af Etisk udvalg fremsendes til FMF’s sekretariat.

En af Etisk udvalg truffet afgørelse kan af den, som udvalgets afgørelse er rettet imod (indklagede) afprøves hos en ekstern uvildig advokat. Bestyrelsen vælger tre forskellige advokatfirmaer (og advokater), og klager kan vælge, hvilket af de tre firmaer, der skal vurdere sagen. Hvis indklagede får medhold i klagen over afgørelsen, skal FMF betale honoraret til advokaten, mens indklagede betaler honoraret, hvis FMF får medhold. Går udvalgets afgørelse ud på bøde eller eksklusion, kan indklagede altid vælge at indbringe udvalgets afgørelse for en generalforsamling. Den indklagede part, som ønsker afgørelsen afprøvet, skal stille en bankgaranti på anfordring, som garanti for betaling af advokatens honorar jf. ovenstående.

Etisk udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem skal være bestyrelsesmedlem og vælges af bestyrelsen, mens de to øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Sager skal altid behandles af minimum 3 udvalgsmedlemmer. Ved et udvalgsmedlems forfald eller inhabilitet indtræder ad hoc et andet medlem fra bestyrelsen til deltagelse i behandlingen af sagen.

 

Information fra foreningen

I dag straffes den enkelte, hvis man vælger at genindtræde på arbejdsmarkedet efter man har igangsat sin ratepension. Denne model begrænser mulighederne for en fleksibel tilbagetrækning, og begrænser incitamentet til at genindt...

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Velliv er for fjerde gang i træk blevet udnævnt til danskernes foretrukne pensionsselskab, på trods af utilfredsstillende afkast. Undersøgelsen, foretaget af analyse- og konsulenthuset Aalund, viser at Velliv scorer højest på service og rådgivning...
Kilde: Børsen.dk
Eigin Johannisson, leder af Center for Bæredygtig Finans, Mellemfolkeligt Samvirke, kritiserer i et debatindlæg forsikringsselskaber og pensionsfonde for deres investeringer i gasinfrastrukturen i EU, som går imod Parisaftalen...
Kilde: Finans.dk